Veelgestelde vragen door Opdrachtgevers (1/5)

Hoe kan ik gebruik maken van jullie incassodienstverlening?

Registratie is kosteloos en geheel vrijblijvend. Justice werkt niet met abonnementen. Veel partijen claimen op basis van No Cure No Pay te werken en brengen toch verborgen kosten in rekening, zoals dossier- of bureaukosten. Dit geldt niet bij ons. Om een zaak direct ter incasso te geven, hoeft u alleen het online formulier in te vullen. Een bevestiging van de opdracht en codes voor het online dossier volgen vanzelf. 

Nemen jullie ook vorderingen van particulier in behandeling?

Ja. Ook particulieren kunnen een vordering bij ons indienen. Het enige dat u hoeft te doen is het online formulier op onze website in te vullen. U wordt vanzelf geïnformeerd over de verdere procedure.

Hoe snel incasseren jullie mijn vordering?

Dit kunnen wij pas beoordelen als wij beschikken over alle stukken alsook bekend zijn met alle feiten en omstandigheden. Indien er sprake is van een onbetwiste vordering en een debiteur voldoende verhaalsmogelijkheden biedt, dan is de kans op een succesvolle afhandeling nagenoeg 100%.

Wie betaalt de kosten?

Wij streven ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten op een debiteur te verhalen. Per slot van rekening hebben zij de vordering in dit stadium doen belanden. Onze tarievenstructuur is duidelijk en transparant opgesteld. Onze condities staan vermeld op de homepage. Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemem.

Een debiteur is in de kern verplicht de incassokosten te voldoen, hetzij via uw algemene voorwaarden, hetzij via wetgeving.(NBW art. 6.96 lid 2 sub c.). Bij betaling hebben wij recht op honorarium. Als uw debiteur weigert de incassokosten te betalen, dan kunnen we voor het openstaande bedrag een gerechtelijke procedure voeren. Indien u hiervan afziet, dan brengen wij ons honorarium bij u in rekening. De wet bepaalt overigens dat deelbetalingen altijd in mindering worden gebracht op het totaalbedrag, waarbij uw oorspronkelijke vordering de laatste post is. Dit is geregeld in BW Boek 6, Verbintenissenrecht – artikel 44.

Hieronder staat de wetstekst:

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

Dit betekent dat een gedeelte van de hoofdsom onbetaald is gebleven. In voorkomende gevallen kunnen wij uw debiteur ‘in rechte betrekken’ voor het resterende onbetaalde bedrag.

Ik wil een zaak ter incasso uit handen geven. Wat moet ik aanleveren?

Voor het optimaal verwerken van incasso-opdrachten verzoeken wij, voor zover dit van toepassing is, de volgende gegevens aan te leveren:

 1. éénmalig uw leveringsvoorwaarden;
 2. een kopie van de overeenkomst;
  • Indien er geen sprake is van een getekende overeenkomst, aanvullende informatie die ons in staat stelt te bepalen hoe de vordering tot stand is gekomen.
 3. factu(u)r(en), schuldbekentenis of anders waaruit de vordering blijkt;
 4. E-mail verkeer, en eventuele correspondentie;
 5. telefoon- en/of GSM nummer(s), e-mailadres van uw debiteur.

U kunt deze informatie bij voorkeur per e-mail verzenden naar klantenservice@justice.nl. Faxen kan ook natuurlijk, +31 (0) 404 73 78 Per post naar: Postbus 13024, 3004 HA  ROTTERDAM

Welke incassokosten gelden vanaf 1 juli 2012

 1. Op 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Deze wet geldt voornamelijk voor consumenten en heeft als belangrijkste doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Bij vorderingen op bedrijven kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vast te leggen welke kosten in rekening kunnen worden gebracht. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt, dan gelden ook bij vorderingen op bedrijven de regels van de nieuwe wet. In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten gelden de volgende percentages:

 • over de eerste € 2.500,- geldt een percentage van 15% met een minimum van € 40,-
 • over de volgende € 2.500,- geldt een percentage van 10%.
 • over de volgende € 5.000,- geldt een percentage van 5%.
 • over de volgende € 190.000,- geldt een percentage van 1%.
 • over het meerdere geldt een percentage van 0,5%.
 • de totale incassokosten zijn maximaal € 6775,-.

pagina 1     volgende »