8Incassobureau Justice home header skyline

TARIEVEN - DEBITEUREN NEDERLAND

BIJ EEN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOPROCEDURE MAG U HET VOLGENDE VERWACHTEN:

 1. Wij leveren een inspanningsverplichting zoals van een professionele partij mag worden verwacht. Wij streven ernaar de hoofdsom en voor zover dit contractueel en/of wettelijk mogelijk is ook de rente en incassokosten te incasseren.
 2. Een vordering wordt meestal snel geïncasseerd wanneer deze niet wordt betwist en een debiteur over voldoende liquide middelen beschikt.
 3. Wij werken op basis van No Cure No Pay. U loopt geen enkel financieel risico. Als wij een vordering niet incasseren, is de procedure voor u kosteloos geweest.
 4. Uniek is dat ons prijsmodel ook geldt voor betwiste, soms gecompliceerde, vorderingen. Wat is een betwiste vordering? Een betwiste vorderingen is een geschil waarbij uw klant heeft aangegeven niet tot betaling over te gaan, omdat u uw verplichtingen uit de overeenkomst (deels) niet bent nagekomen. Wij beoordelen de juridische haalbaarheid van uw vordering. Wij onderscheiden ons daarmee van andere partijen, zoals incasso advocaten. Incasso advocaten mogen vanuit de Orde van Advocaten betwiste vorderingen niet behandelen op basis van No Cure No Pay. Deze partijen doen voorkomen dat incasso-zaken worden behandeld op basis van No Cure No Pay. Dit blijkt dan alleen te gelden voor onbetwiste vorderingen. Wat blijkt? Zodra een debiteur verweer voert, is het een betwiste vordering. Het resultaat is dat alle aan uw zaak bestede tijd per tijdseenheid van zes minuten op basis van een hoog uurtarief bij u in rekening wordt gebracht.
 5. Wat gebeurt met de rente die uw debiteur betaalt?Andere partijen promoten vaak dat 100% van de hoofdsom wordt uitbetaald. Dit betekent echter dat zij alle door een debiteur betaalde rente zelf houden. Bij ons is uw opbrengst veel hoger. Bij een volledige betaling van het gevorderde bedrag maken wij zowel de hoofdsom, maar ook het u toekomende deel van de rente naar uw rekening over.
 6. Voor zover dit beschikbaar is, vragen we bij een business-to-business (B2B) incasso een kredietrapport op. Een dergelijk rapport levert een bijdrage aan een efficiënte procedure. Wij brengen de kosten van dit rapport niet bij u in rekening.
 7. Bij elke B2B incasso alsook bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel financieel belang is gemoeid, streven wij ernaar binnen 14 dagen het te vorderen bedrag te incasseren of met een debiteur tot betaalafspraken te komen.
 8. Wanneer dit naar onze inschatting bijdraagt aan het succes van een opdracht, kunnen wij ervoor kiezen om een debiteur in Nederland te bezoeken. Deze kosten belasten wij niet aan u door.
 9. Als de feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen, kunnen wij een betalingsregeling met uw debiteur aangaan. Innovatieve credit management software draagt ertoe bij dat debiteuren regelingen stipt nakomen. Wij maken het voorbehoud om bij een betalingsregeling naar redelijkheid en billijkheid administratiekosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk streven wij ernaar ook deze kosten op een debiteur te verhalen.
 10. Blijft (algehele) betaling uit, dan geven wij onze visie m.b.t. de incasseringskans en eventuele verdere te nemen stappen, in het bijzonder gerechtelijke stappen. Bij gerechtelijke procedures, sector kanton werken wij met een voor u zeer aantrekkelijk prijsmodel. 

No Cure No Pay - alleen bij resultaat hebben wij recht op honorarium.

 • Onze inspanningen leiden niet tot betaling, bijvoorbeeld door faillissement van een debiteur > Wij brengen geen kosten bij u in rekening.
 • Onze inspanningen leiden tot volledige betaling > De procedure is voor u kosteloos geweest. U ontvangt de hoofdsom + rente.
 • Onze inspanningen leiden tot gedeeltelijke betaling > Wij hebben recht op honorarium. 
 • Blijft (algehele) betaling uit, dan ontvangt u ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren in Nederland.

Tot € 2.500,00
Over het meerdere tot € 6.500,--
Over het meerdere tot € 50.000,--
Over het meerdere tot € 100.000,--
Over het meerdere

: 15% met een minimum van € 40,00
: 10%
: 8%
: 6%
: 4%

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren buiten Nederland.

Ons honorarium is afhankelijk van de feiten en omstandigheden alsook het land/regio waar de debiteur zich bevindt. Wij doen per dossier te allen tijde een separaat prijsvoorstel. Klik hier om direct een offerte aan te vragen.

Voor incasso-opdrachten op debiteuren in Nederland hanteren wij de volgende condities:

 • Bij betaling(en) hebben wij recht op honorarium. Ons honorarium wordt berekend conform de van toepassing zijnde bovenvermelde staffel, en wel over het bij het verstrekken van de opdracht gemoeide bedrag aan te vorderen hoofdsom alsook over de doorlopende rente. Worden tijdens een lopende incasso-opdracht nieuwe debet facturen toegevoegd, dan worden de incassokosten herberekend.
 • De incassokosten worden bij een debiteur gevorderd volgens de algemene voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
 • Betalingen komen eerst in mindering op ons honorarium, daarna op de hoofdsom en als laatste op de rente.
 • Wij brengen ons volledige honorarium bij u in rekening indien u opdracht intrekt, of u de uitvoering daarvan belemmert, of u zelf de betaling met een debiteur regelt.
 • Over ons honorarium is BTW verschuldigd.

Algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden werken wij begrippen uit als hoofdsom, debiteur, vordering, betaling, opdrachtnemer, opdrachtgever, derdengelden, Stichting Derdengelden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uit te voeren werkzaamheden. Wilt u een exemplaar ontvangen per mail of gewone post, laat ons dit weten.