• Incassobureau-Justice-header-skyline.jpg

TARIEVEN & VOORWAARDEN

 1. (in onze algemene voorwaarden werken wij begrippen uit als hoofdsom, debiteur, vordering, betaling, opdrachtnemer, opdrachtgever, derdengelden, Stichting Derdengelden)

BIJ EEN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOPROCEDURE GEEFT JUSTICE 3 GARANTIES

 1. Wij streven ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten te incasseren. Bij een volledige betaling van het gevorderde bedrag, ontvangt u niet alleen de hoofdsom, maar ook de rente! Indien een vordering niet wordt betwist en een debiteur over voldoende liquide middelen beschikt, dan incasseren wij de vordering meestal snel en volledig.
 2. Wij rekenen geen dossier- en abonnementskosten. Indien een vordering niet incasseerbaar is, brengen wij geen honorarium in rekening. Deze aantrekkelijke No Cure No Pay condities gelden ook voor betwiste vorderingen.
 3. Bij business-to-business (B2B) incasso en bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel financieel belang is gemoeid, streven wij ernaar binnen 14 dagen het te vorderen bedrag te incasseren of met een debiteur tot betaalafspraken te komen. Blijft betaling uit, dan geven wij onze visie m.b.t. de incasseringskans en een onderbouwd advies voor verdere stappen. Voor zover dit beschikbaar is, vragen wij bij een business-to-business (B2B) incasso een kredietrapport op van uw debiteur. Deze kosten komen voor onze rekening.

Gerechtelijke procedures voeren wij op basis van aantrekkelijke voorwaarden. Ons honorarium is deels afhankelijk is van het resultaat. Bij gerechteljke procedures werken wij niet op basis van een uurtarief. Wij durven zelfs een vaste prijs af te spreken voor behandeling van de hele zaak. Dit geldt ook bij betwiste vorderingen. Voor ondernemers in het MBK hebben wij een unieke oplossing indien u opziet tegen de kosten van een gerechtelijke procedure. Meer informatie over Justice Procesfinanciering.

No Cure No Pay
Eventuele afwijkende afspraken m.b.t. ons honorarium worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd. Standaard gelden, ook voor betwiste vorderingen, de volgende condities:

 • Onze inspanningen leiden niet tot betaling, bijvoorbeeld door faillissement van een debiteur > Wij brengen geen kosten bij u in rekening.
 • Onze inspanningen leiden tot volledige betaling > De procedure is voor u kosteloos geweest. U ontvangt de hoofdsom + rente.
 • Onze inspanningen leiden tot gedeeltelijke betaling > Wij hebben recht op honorarium. 
 • Blijft (algehele) betaling uit, dan ontvangt u ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren in Nederland.

 • Tot € 2.500,00                               :15% met een minimum van € 40,00
 • Over het meerdere tot € 6.500,00   :10%
 • Over het meerdere tot € 15.000,00 :  8%
 • Over het meerdere tot € 65.000,00 :  5%
 • Over het meerdere                         :   3%

Voorbeeld 1: Bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente: € 10.000,00. Incassokosten bedragen € 1.055,00 (10,55%). 

Voorbeeld 2: Bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente: € 90.000,00. Incassokosten bedragen € 4.705,00 (5,23%). 

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren buiten Nederland.

 • Tot € 25.000,00                               :15%
 • Over het meerdere tot € 40.000,00 :12%
 • Over het meerdere tot € 90.000,00 :10%
 • Over het meerdere                          :  8%
 • Voor alle incasso-opdrachten in binnen- en buitenland geldt:
 • Bij betaling(en) hebben wij recht op honorarium. De incassokosten (lees: ons honorarium) worden berekend conform de van toepassing zijnde bovenvermelde staffel, en wel over het bij het verstrekken van de opdracht gemoeide bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente. Worden tijdens een lopende incasso-opdracht nieuwe debet facturen toegevoegd, dan worden de incassokosten herberekend.
 • De incassokosten worden bij een debiteur gevorderd volgens de algemene voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
 • (Deel)betalingen komen eerst in mindering op de incassokosten, daarna op de hoofdsom en als laatste op de rente.
 • Wij brengen ons volledige honorarium bij u in rekening indien u opdracht intrekt, of u de uitvoering daarvan belemmert, of u zelf de betaling met een debiteur regelt.
 • Over ons honorarium is BTW verschuldigd.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uit te voeren werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn via onze website te downloaden. Wilt een exemplaar ontvangen per mail of gewone post, laat ons dit weten.

Contact
Zijn er aanvullende vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, of stel uw vraag. Wij houden telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur.

Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan en laat ons uw vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay.

>> VORDERING INDIENEN <<

Scroll naar boven