• Incassobureau-Justice-header-skyline.jpg

TARIEVEN & VOORWAARDEN

 1. (in onze algemene voorwaarden werken wij begrippen uit als hoofdsom, debiteur, vordering, betaling, opdrachtnemer, opdrachtgever, derdengelden, Stichting Derdengelden)

BIJ EEN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOPROCEDURE MAG U VAN ONS HET VOLGENDE VERWACHTEN:

 1. Wij leveren een inspanningsverplichting, waarbij we ernaar streven de hoofdsom, rente en incassokosten te incasseren.
 2. Wij incasseren een vordering meestal snel wanneer deze niet wordt betwist en een debiteur over voldoende liquide middelen beschikt.
 3. Wij werken op basis van No Cure No Pay. Als een vordering niet incasseerbaar is, brengen wij geen honorarium bij u in rekening. Wij brengen ook geen bureau- en abonnementskosten bij u in rekening.
 4. Uniek is dat het No Cure No Pay prijsmodel bij ons ook geldt voor betwiste, soms gecompliceerde, vorderingen. Een betwiste vorderingen is een geschil waarbij uw klant heeft aangegeven niet tot betaling over te gaan, omdat u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet bent nagekomen. Onze specialisten beoordelen de juridische  haalbaarheid van uw vordering. Wij onderscheiden ons daarmee van andere partijen, zoals incasso advocaten. Incasso advocaten mogen vanuit de Orde van Advocaten betwiste vorderingen niet behandelen op basis van No Cure No Pay. Deze partijen doen voorkomen dat incasso-zaken worden behandeld op basis van No Cure No Pay. Dit blijkt dan alleen te gelden voor onbetwiste vorderingen. Wat blijkt? Zodra een debiteur verweer voert, is het een betwiste vordering. Het resultaat is dat alle aan uw zaak bestede per tijdseenheid van zes minuten op basis van een hoog uurtarief bij u in rekening wordt gebracht. Wat gebeurt met de rente die uw debiteur heeft betaald? Deze partijen houden de rente zelf. Wij staan op het standpunt dat bij een volledige betaling van het gevorderde bedrag, de rente u geheel toekomt. Bij hoge vorderingen is hier vaak een hoog bedrag mee gemoeid. Bij algehele betaling ontvangt u van ons dus 100% van de hoofdsom, maar ook alle betaalde rente.
 5. Voor zover dit beschikbaar is, vragen we bij een business-to-business (B2B) incasso een kredietrapport op, omdat een dergelijk rapport mede kan bijdragen aan een efficiënte procedure. Bij elke B2B incasso alsook bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel financieel belang is gemoeid, streven wij ernaar binnen 14 dagen het te vorderen bedrag te incasseren of met een debiteur tot betaalafspraken te komen. Wij doen dit middels het versturen van één of meerdere sommaties. Voor zover dit mogelijk is, nemen wij telefonisch contact met een debiteur op.
 6. Indien dit naar ons inschatting de kans op succes verhoogt, bezoeken wij een debiteur in Nederland. 
 7. Als de feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen, kunnen wij een betalingsregeling met een debiteur aangaan. Innovatieve credit management software draagt ertoe bij dat debiteuren regelingen stipt nakomen. Wij maken het voorbehoud om bij een betalingsregeling naar redelijkheid en billijkheid administratiekosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk streven wij ernaar ook deze kosten op een debiteur te verhalen.
 8. Blijft (algehele) betaling uit, dan geven wij onze visie m.b.t. de incasseringskans en eventuele verdere te nemen stappen, in het bijzonder gerechtelijke stappen.

Bij gerechtelijke procedures, sector kanton werken wij met een voor u zeer aantrekkelijk prijsmodel. Veel partijen, waaronder de advocatuur werken op basis van de aan uw zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt in rekening gebracht per tijdseenheid van zes minuten tegen een uurtarief tussen € 195,00 en € 225,00 excl. 5% bureaukosten. Dit betekent dat elk overleg, telefoontjes, e-mail, bestuderen stukken etc. op deze wijze bij u in rekening wordt gebracht. Dit leidt tot onvoorspelbare kosten en daarmee onaangename financiële verrassingen. Feitelijk geeft u een blanco cheque af. Wij willen u zekerheid geven en doen dit daarom geheel anders. Ons honorarium wordt vastgesteld op basis van een vast tarief per uit te voeren proceshandelingen, ongeacht de tijd die een proceshandeling met zich meebrengt.

Wij durven zelfs een vaste prijs af te spreken voor behandeling van de hele zaak. Wilt u helemaal geen financieel risico lopen, dan bieden wij een unieke oplossing voor ondernemers in het MKB. Meer informatie over Justice Procesfinanciering.

No Cure No Pay

 • Onze inspanningen leiden niet tot betaling, bijvoorbeeld door faillissement van een debiteur > Wij brengen geen kosten bij u in rekening.
 • Onze inspanningen leiden tot volledige betaling > De procedure is voor u kosteloos geweest. U ontvangt de hoofdsom + rente.
 • Onze inspanningen leiden tot gedeeltelijke betaling > Wij hebben recht op honorarium. 
 • Blijft (algehele) betaling uit, dan ontvangt u ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren in Nederland.

Tot € 2.500,00
Over het meerdere tot € 6.500,--
Over het meerdere tot € 50.000,--
Over het meerdere tot € 100.000,--
Over het meerdere

: 15% met een minimum van € 40,00
: 10%
: 8%
: 6%
: 4%

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren buiten Nederland.

Ons honorarium is afhankelijk van de feiten en omstandigheden alsook het land/regio waar de debiteur zich bevindt. Wij doen per dossier te allen tijde een separaat prijsvoorstel.

Voor alle incasso-opdrachten in binnen- en buitenland geldt:

 • Bij betaling(en) hebben wij recht op honorarium. Ons honorarium wordt berekend conform de van toepassing zijnde bovenvermelde staffel, en wel over het bij het verstrekken van de opdracht gemoeide bedrag aan te vorderen hoofdsom alsook over de doorlopende rente. Worden tijdens een lopende incasso-opdracht nieuwe debet facturen toegevoegd, dan worden de incassokosten herberekend.
 • De incassokosten worden bij een debiteur gevorderd volgens de algemene voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
 • (Deel)betalingen komen eerst in mindering op ons honorarium en eventuele kosten van derden, daarna op de hoofdsom en als laatste op de rente.
 • Wij brengen ons volledige honorarium bij u in rekening indien u opdracht intrekt, of u de uitvoering daarvan belemmert, of u zelf de betaling met een debiteur regelt.
 • Over ons honorarium is BTW verschuldigd.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uit te voeren werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn via onze website te downloaden. Wilt u een exemplaar ontvangen per mail of gewone post, laat ons dit weten.

Contact
Zijn er aanvullende vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, of stel online uw vraag. Wij houden telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur.

Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan en laat ons uw vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay.

>> INCASSO-OPDRACHT <<

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven