Justice en de rol van deurwaarders

Het merendeel van onze zaken worden buitengerechtelijke afgehandeld. In zaken waarin wij namens u wel een gerechtelijke procedure starten, wordt een dagvaarding door ons opgesteld.

In de dagvaarding verzoeken we de rechter uw debiteur te veroordelen tot het betalen van  
(1) het bedrag aan te vorderen hoofdsom,
(2) de buitengerechtelijke kosten, 
(3) de kosten van het geding en het salaris voor ons als gemachtigde. Bij een huurovereenkomst vorderen we naast het hierboven vermelde tevens:
(4) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst,
(5) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, 
(6) ontbinding van de huurovereenkomst 
(7) mogelijkheid tot uitzetting.

Bij een toewijzend vonnis geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Voor ambtelijke werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en is benoemd door de Kroon.
De meest voorkomende ambtelijke werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen, beslagleggingen en het doen van gerechtelijke ontruimingen.

Wij laten de door ons opgestelde dagvaarding betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Indien de door ons geïnitieerde gerechtelijke procedure leidt tot een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), dan stellen wij meestentijds uw debiteur in de gelegenheid vrijwillig te betalen. 

Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen op bedrijfsmiddelen, waaronder bankrekeningen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen.

Incassospecialist Justice
Met onze ruim 20 jarige ervaring kunnen wij als geen ander de beste besluiten nemen. Wij sturen het verdere proces en geven de deurwaarder opdracht die werkzaamheden uit te voeren die naar ons inzicht het meest efficiënt zijn. Wij hebben een online verbinding met de door ons geselecteerde deurwaarder en kunnen tijdens kantooruren op elk moment met de deurwaarder schakelen.

Dit betekent dat het voor u ook interessant kan zijn om zaken aan incassobureau Justice aan te bieden waarin een gerechtelijke uitspraak is geweest, doch waarbij nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden. In samenwerking met de door ons geselecteerde gerechtsdeurwaarder kunnen wij tegen lage kosten vonnissen, ook voor een lange periode, ‘bewaken’ en regelmatig de verhaalsmogelijkheden toetsen.