6 STAPPEN NAAR BETALING

Onbetaalde facturen zijn niet alleen een kostenpost, maar ook een bron van irritatie. Sommige organisaties voeren zelfs een beleid om facturen zo laat mogelijk te betalen om daarmee geld te besparen. Elke dag dat een factuur niet wordt betaald, kost geld.

Worden uw facturen niet betaald? Heeft u een geschil over een overeenkomst of algemene voorwaarden? Vraag ons advies en maak gebruik van onze ruime expertise. Ook na reguliere kantooruren kunnnen wij telefonisch met u overleggen.  

Bekijk onze werkwijze

Stap 1 - Stuur een betalingsherinnering

Uw klant betaalt niet? Stel een vriendelijke betalingsherinnering op! Als dit niet tot betaling leidt, kunt u door naar de volgende stap. 

Persoonlijk contact met uw klant
Wij adviseren u uw klant persoonlijk te benaderen over een openstaande vordering. Direct een aanmaning versturen waarin gedreigd wordt met invorderingsmaatregelen is meestal geen passende reactie. Een herinneringsbrief met het verzoek een openstaande rekening te betalen of een telefoontje is wel een passende actie. Hiermee demonstreert u een strikt en professioneel debiteurenbeleid. Vaak hebben ook uw klanten problemen met wanbetalers. Overleg met uw klant en zoek naar de oorzaak van een uitblijvende betaling om deze samen op te lossen.

Ingebrekestelling bij een B2B vordering of een WIK-brief bij een consument

Heeft u klant nog niet gereageerd op een betalingsherinnering of zijn gemaakte afspraken niet nagekomen, dan is het zaak om geen tijd te verliezen. Stuur dan een ingebrekestelling indien het een zakelijke klant is. Stuur een zg. WIK-brief als uw klant een consument is. De brief die aan alle wettelijke voorschriften voldoet en in de rechtspraktijk is getoetst, is gratis opvraagbaar via onze website. U ontvangt deze voorbeeldbrief per mail. Het enige wat u hoeft te doen zijn uw eigen gegevens in te vullen.

Voorbeeldbrief downloaden

Richtlijnen
Het is belangrijk dat de WIK- brief voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeldt welk bedrag aan incassokosten in rekening worden gebracht indien betaling uitblijft.
 • Als u deze brief via onze website opvraagt, dan ontvang u per mail een rekenmodule. De incassokosten worden automatisch berekend volgens de Wet Incassokosten (WIK).
 • Wilt u na het verstrijken van de termijn Justice als derde partij inschakelen, vermeldt dit dan in de brief. Vaak is dit voor uw debiteur voldoende om alsnog te betalen.

Stap 2 - Dien uw openstaande factuur/vordering in

Incassobureau Rotterdam registreren

U kunt online uw vordering indienen. Dit bespaart u tijd! Tevens kunt u online de status van de vordering bijhouden. Zo weet u precies welke acties uitgevoerd zijn. 

Vordering indienen
Wilt u direct een zaak uit handen geven? Klik dan oponline registratie. Na ontvangst van de stukken gaan we direct en met daadkracht aan de slag, met respect voor uw klant.

Wat hebben wij nodig om een incassoprocedure te starten?

 • als u hierover beschikt, éénmalig uw leveringsvoorwaarden (bent u een particuliere opdrachtgever, dan is dit niet aan de orde).
 • een kopie van de overeenkomst.
 • is er geen getekende overeenkomst, geef dan zoveel mogelijk informatie zodat wij kunnen vaststellen hoe de vordering tot stand is gekomen.
 • factu(u)r(en), schuldbekentenis of andere stukken waaruit de vordering blijkt.
 • e-mail(s) en eventuele correspondentie.
 • telefoon- en/of GSM nummer(s), e-mailadres van een debiteur.
 • een kopie van een ingebrekestelling of aanzegging incassokosten.

Aanmelden en factuur indienen
U kunt zich kosteloos en geheel vrijblijvend bij Justice aanmelden, ook bij losse en eenmalige opdrachten. Wij incasseren vorderingen op debiteuren in Nederland op basis van No Cure No Pay. Lees verder onze tarieven en voorwaarden. Als er geen verdere vragen zijn, klik dan op online aanmelden. Na aanmelding bent u op geen enkele wijze door exclusiviteit verbonden aan Justice.

Factuur indienen

Stap 3 - Buitengerechtelijke incasso

Incassobureau Rotterdam registreren

U kunt kosteloos en onperkt incasso-opdracht(en) bij ons indienen op debiteuren in binnen- en buitenland. Wij zijn 100% transparant. Tarieven en voorwaarden en algemene voorwaarden staan op onze website vermeld.  

Wat doet Justice?
Justice levert een inspanningsverplichting om het gevorderde bedrag te incasseren.

 • Bij invorderingsprocedures streven wij ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten op een debiteur te verhalen.
 • Wij verzoeken debiteuren te betalen op de rekening van Stichting Derdengelden Justice.
 • Indien het bedrag van de vordering volledig wordt betaald, dan is de procedure geheel kosteloos geweest, omdat een debiteur de incassokosten heeft betaald. Onder dergelijke omstandigheden ontvangt u van ons de hoofdsom en rente. De door een debiteur betaalde incassokosten komen ons toe als honorarium.
 • Zonder aanvullende instructies kan naar ons inzicht een betalingsregeling met een debiteur worden getroffen. De hiermee gemoeide administratiekosten komen voor rekening van een debiteur.
 • Bij een buitengerechtelijke procedure, maken wij wekelijks, ook bij betalingsregelingen, ontvangen bedragen over naar uw bankrekening. Op verzoek of op ons initiatief worden bij substantiële ontvangsten meestal nog dezelfde dag een afdracht gedaan.
 • Na het indienen van uw eerste incasso-opdracht ontvangt u de inloggegevens voor het klantenportaal. Via een beveiligde webapplicatie heeft u 24/7 toegang tot alle lopende en gesloten dossiers.

Wat is uw verdere inbreng?
Onze inspanningen zijn erop gericht u te ontlasten. Dit betekent dat na een opdrachtbevestiging alle communicatie met een debiteur via ons verloopt.

 • Neemt een debiteur tijdens de incassoprocedure contact met u op, dan adviseren wij u uw debiteur erop te wijzen dat alle contacten via ons lopen.
 • Het is belangrijk dat u ons direct informeert indien uw debiteur aan u betaalt.
 • Indien wij van u aanvullende instructies c.q. stukken nodig hebben, dan verzoeken wij u hierop direct te reageren.
 • Justice is gehouden tot een vertrouwelijke behandeling van alle privacygevoelige gegevens, zowel van een opdrachtgever alsook van debiteuren. Justice zal er op toezien dat geen gegevens openbaar worden gemaakt aan onbevoegden noch worden gebruikt voor andere doelen dan die waarvoor in het kader van een incasso-opdracht danwel voor de wet zijn bedoeld. Voor zover u geen verzoek doet tot teruggave, worden gesloten dossiers uiterlijk na een termijn van 1 jaar vernietigd.

B2B vorderingen
Bij zakelijke vorderingen alsook vorderingen waarmee een aanzienlijk bedrag is gemoeid, hanteren wij een korte en krachtige buitengerechtelijke procedure. Bij elke zakelijke vordering doen wij een verhaalsonderzoek. Binnen een termijn van 14 dagen dient de vordering te zijn betaald, of willen wij u duidelijkheid geven of uw debiteur tot betaling overgaat. Blijft betaling uit, dan zijn er 2 opties:

 1. De zaak wordt gesloten. De kosten komen voor rekening van Justice.
 2. U ontvangt ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Laat Justice uw vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay.

Lees meer

Stap 4 - Gerechtelijke incasso

In het algemeen  voeren wij een gerechtelijke procedure in uw opdracht en voor uw rekening. Indien u opziet tegen het financieren van deze procedure, boordelen wij per zaak of wij een aanbod doen voor procesfinanciering.

Bij procesfinanciering kennen wij 2 varianten:

 1. U betaalt alleen het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht en deurwaarderskosten.
 2. U betaalt helemaal niets. Justice financiert alle proceskosten.

Bij procesfinanciering werken wij op basis van No Cure No Pay. Ons honorarium wordt 100% vastgesteld op basis van het resultaat.

Lees meer
Incassobureau Rotterdam registreren

Stap 5 - Deurwaarder inschakelen

Als een debiteur ook na een gerechtelijke uitspraak niet vrijwillig betaalt, dan geven wij opdracht aan de deurwaarder om executiemaatregelen te treffen.

Deurwaarder inschakelen
Een gerechtsdeurwaarder is als enige bevoegd ambtelijke werkzaamheden te verrichten, zoals het uitbrengen van een dagvaarding. Wij stellen een dagvaarding op en laten deze betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Indien een gerechtelijke procedure leidt tot een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), dan stellen wij meestentijds een debiteur eerst in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Diensten-Deurwaarder-inschakelen.png

Executiemaatregelen
Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen op bedrijfsmiddelen, waaronder bankrekeningen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen.

 

Deurwaarder in laten schakelen door incassobureau
Wij hebben een netwerk van gerechtsdeurwaarders. Meer over het inschakelen van een deurwaarder leest u hier. U kunt ook het inschakelen van een deurwaarder met een gerust hart aan ons uitbesteden. 

Lees meer

Stap 6 - Uw vordering is betaald. Gefeliciteerd!

Wij ontvangen gelden op de rekening van de Stichting Derdengelden Justice.

Wij maken het uw toekomende bedrag over naar uw rekening. Dagelijks vinden afdrachten plaats van ontvangen gelden. In het klantenportaal kunt u te allen tijde lopende alsook afgesloten zaken inzien.

 

Werkwijze-Incassobureau-Justice-4-licht.png

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven