Sluit navigatie

Onze werkwijze

Onbetaalde facturen zijn niet alleen een kostenpost, maar ook een bron van irritatie. Sommige organisaties voeren zelfs een beleid om facturen zo laat mogelijk te betalen om daarmee geld te besparen. Elke dag dat een factuur niet wordt betaald, kost geld.

Worden uw facturen maar niet betaald? Vraag ons advies en maak gebruik van onze expertise om facturen wel betaald te krijgen. Onze incassospecialisten gaan na het indienen van de vordering direct aan de slag.

Bekijk onze werkwijze

Stap 1 - Stuur zelf een betalingsherinnering

Uw klant betaalt niet? Stel een vriendelijke betalingsherinnering op! Als dit niet tot betaling heeft geleid, kun u door naar de volgende stap. 

In contact blijven
Wij adviseren u uw klant persoonlijk te benaderen over een openstaande vordering. Direct een aanmaning versturen waarin gedreigd wordt met invorderingsmaatregelen is meestal geen passende reactie. Een herinneringsbrief met het verzoek een openstaande rekening te betalen of een telefoontje is wel een passende actie. Hiermee demonstreert u een strikt en professioneel debiteurenbeleid. Vaak hebben ook uw klanten problemen met wanbetalers. Overleg met uw klant en zoek naar de oorzaak van eventuele problemen om deze samen op te lossen.

Wat moet er in een herinneringsbrief staan?

Bij een uitblijvende betaling is het zaak om geen tijd te verliezen. Heeft een klant nog steeds niet betaald, stuur dan een ingebrekestelling of zg. WIK-brief. De WIK-brief wordt verzonden als een klant een consument is. Heeft u een vordering op een bedrijf en zijn er geen afspraken gemaakt over de incassokosten, dan adviseren wij ook deze brief te verzenden. De brief die aan alle wettelijke voorschriften voldoet en in de rechtspraktijk is getoetst, is gratis opvraagbaar via onze website. U ontvangt ook per mail. U hoeft alleen nog maar uw eigen gegevens in te vullen.

Voorbeeldbrief downloaden

Richtlijnen
Het is belangrijk dat de WIK- brieef voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeldt welk bedrag aan incassokosten in rekening worden gebracht indien betaling uitblijft.
 • Als u deze brief via onze website opvraagt, dan ontvang u per mail een rekenmodule. De incassokosten worden automatische berekend volgens de Wet Incassokosten (WIK)?
 • Wilt u na het verstrijken van de termijn een derde partij inschakelen, vermeldt dit dan in de brief. Vaak is dit voor een debiteur al voldoende om alsnog te betalen.

Stap 2 - Dien uw openstaande factuur/vordering in

Incassobureau Rotterdam registreren

U kunt online uw vordering indienen. Handig, dit bespaart u tijd! Tevens kunt u online de status van de vordering bijhouden. Zo weet u precies welke acties uitgevoerd zijn. 

Vordering indienen
Wilt u direct een zaak uit handen geven? Klik dan op de online registratie. Na ontvangst van de stukken beoordelen wij tevens of de kans reëel is dat uw vordering zal worden betaald. Wij gaan snel en met daadkracht aan de slag, met respect voor uw klant.

Wat hebben wij nodig om een incassoprocedure te starten?

 • als u hierover beschikt, éénmalig uw leveringsvoorwaarden (bent u een particuliere opdrachtgever, dan is meestal niet aan de orde).
 • een kopie van de overeenkomst.
 • is er geen getekende overeenkomst, geef dan zoveel mogelijk informatie zodat wij kunnen vaststellen hoe de vordering tot stand is gekomen.
 • factu(u)r(en), schuldbekentenis of andere stukken waaruit de vordering blijkt.
 • e-mail(s) en eventuele correspondentie.
 • telefoon- en/of GSM nummer(s), e-mailadres van een debiteur.
 • een kopie van een ingebrekestelling of aanzegging incassokosten.

Aanmelden en factuur indienen
U kunt zich kosteloos en geheel vrijblijvend bij Justice aanmelden, ook bij losse en eenmalige opdrachten. Wij incasseren vorderingen op debiteuren in Nederland op basis van No Cure No Pay. Lees onze 100% kwaliteits- en betaalgaranties. Als er geen verdere vragen zijn, klik dan op online aanmelden. Na aanmelding bent u op geen enkele wijze door exclusiviteit verbonden aan Justice.

Factuur indienen

Stap 3 - Buitengerechtelijke incasso

Incassobureau Rotterdam registreren

U kunt kosteloos en onperkt incasso-opdracht(en) bij ons indienen op debiteuren in binnen- en buitenland. Onze condities, tarieven en algemene voorwaarden kunt op onze website inzien.  

Wat doet Justice?
Justice levert een inspanningsverplichting om het gevorderde bedrag te incasseren.

 • Bij invorderingsprocedures streven wij ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten op een debiteur te verhalen.
 • Wij verzoeken debiteuren te betalen op de rekening van Stichting Derdengelden Justice.
 • Indien het bedrag van de vordering in zijn geheel wordt betaald, dan is de procedure geheel kosteloos geweest, omdat een debiteur de incassokosten heeft betaald. Onder dergelijke omstandigheden ontvangt u van ons de hoofdsom en rente. De door een debiteur betaalde incassokosten komen ons toe als honorarium.
 • Zonder aanvullende instructies kan naar ons inzicht een betalingsregeling met een debiteur worden getroffen. De hiermee gemoeide administratiekosten komen voor rekening van een debiteur.
 • Bij een buitengerechtelijke procedure, maken wij wekelijks, ook bij betalingsregelingen, ontvangen bedragen over naar uw bankrekening. Op verzoek of op ons initiatief worden bij substantiële ontvangsten dezelfde dag een afdracht gedaan.
 • Na het indienen van uw eerste incasso-opdracht ontvangt u de inloggegevens voor het klantenportaal. Via een beveiligde webapplicatie heeft u 24/7 toegang tot alle lopende en gesloten dossiers.

Wat is uw verdere inbreng?
Onze inspanningen zijn erop gericht u te ontlasten. Dit betekent dat na een opdrachtbevestiging alle communicatie met een debiteur via ons verloopt.

 • Neemt een debiteur tijdens de incassoprocedure contact met u op, dan adviseren wij u uw debiteur erop te wijzen dat alle contacten via ons lopen.
 • Het is belangrijk dat u ons direct informeert indien uw debiteur naar uw rekening geld overmaakt.
 • Indien wij van u aanvullende instructies c.q. stukken nodig hebben, dan verzoeken wij u hierop direct te reageren.
 • Justice is gehouden tot een vertrouwelijke behandeling van alle privacygevoelige gegevens, zowel van een opdrachtgever alsook van debiteuren. Justice zal er op toezien dat geen gegevens openbaar worden gemaakt aan onbevoegden noch worden gebruikt voor andere doelen dan die waarvoor in het kader van een incasso-opdracht danwel voor de wet zijn bedoeld. Voor zover u geen verzoek doet tot teruggave, worden gesloten dossiers uiterlijk na een termijn van 1 jaar vernietigd.

B2B vorderingen
Bij elke zakelijk vorderingen alsook vorderingen waarmee een aanzienlijk bedrag is gemoeid, hanteren wij een korte en krachtige buitengerechtelijke procedure. Bij elke zakelijke vordering doen wij een verhaalsonderzoek. Binnen een termijn van 14 dagen dient de vordering te zijn betaald, of willen wij u duidelijkheid geven of uw debiteur tot betaling overgaat. Blijft betaling uit, dan zijn er 2 opties:

 1. De zaak wordt gesloten. De kosten komen voor rekening van Justice.
 2. U ontvangt ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Laat Justice uw vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay.

Lees meer

Stap 4 - Gerechtelijke incasso

In het algemeen wordt een gerechtelijke procedure gevoerd in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever. Indien u niet zelf geen financieel risico wil lopen bij een gerechtelijke procedure, boordelen wij of wij een aanbod doen voor procesfinanciering.

Bij procesfinanciering kennen wij 2 varianten:

 1. U betaalt alleen het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht en deurwaarderskosten.
 2. U betaalt helemaal niets. Justice betaalt alle proceskosten.

Bij procesfinanciering werken wij op basis van No Cure No Pay. Ons honorarium wordt 100% vastgesteld op basis van het resultaat.

Lees meer
Incassobureau Rotterdam registreren

Stap 5 - Deurwaarder inschakelen

Als een debiteur ook na een gerechtelijke uitspraak niet vrijwillig betaalt, dan geven wij opdracht aan een de deurwaarder om executiemaatregelen te treffen.

Deurwaarder inschakelen
Een gerechtsdeurwaarder is als enige bevoegd ambtelijke werkzaamheden te verrichten, zoals het uitbrengen van een dagvaarding. Wij stellen een dagvaarding op en laten deze betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Indien een gerechtelijke procedure leidt tot een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), dan stellen wij meestentijds een debiteur eerst in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Diensten-Deurwaarder-inschakelen.png

Executiemaatregelen
Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen op bedrijfsmiddelen, waaronder bankrekeningen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen.

 

Deurwaarder in laten schakelen door incassobureau
Wij hebben een netwerk van gerechtsdeurwaarders. Meer over het inschakelen van een deurwaarder leest u hier. U kunt ook het inschakelen van een deurwaarder met een gerust hart aan ons uitbesteden. 

Lees meer

Stap 6 - Uw vordering is betaald. Gefeliciteerd!

Uw debiteur heeft betaald op de rekening van de Stichting Derdengelden Justice.

Wij maken het uw toekomende bedrag over naar uw rekening. Dagelijks vinden afdrachten plaats van ontvangen gelden. In het klantenportaal kunt u te allen tijde lopende alsook afgesloten zaken inzien.

 

Werkwijze-Incassobureau-Justice-4-licht.png
Scroll naar boven