• Incassobureau-Justice-header-skyline.jpg

Incassotraject

U hebt als commercieel bedrijf, overheidsbedrijf, non-profit organisatie of als particulier een vordering. U kunt zich, ook bij éénmalige vorderingen, gratis bij ons registeren.

U bent daarmee verzekerd van een doelmatige incassoprocedure. Wij werken niet met abonnementen, bureau- en dossierkosten of andere langlopende overeenkomsten. Na registratie bent u op geen enkele wijze door exclusiviteit verbonden aan Justice. Een eerlijk en transparante dienstverlening.

Hoe ziet het traject van registratie tot en met betaling eruit? Kies één van onderstaande trajecten en bekijk de procedure.
 

Buitengerechtelijke procedure
 

Gerechtelijke procedure

Buitengerechtelijke procedure

Stap 1: Registratie

 • U registreert zich via het registratieformulier.
 • Wij bevestigen uw registratie per e-mail.
 • In deze e-mail informeren wij over de stukken en gegevens die wij nodig hebben.
   

Stap 2: Aanleveren stukken

Om uw incasso-opdracht met maximale efficiëntie en succeskans te kunnen verwerken, vragen wij u– voor zover van toepassing – om de volgende gegevens bij ons aan te leveren:

 1. Uw leveringsvoorwaarden (eenmalig).
 2. Een kopie van de overeenkomst:
  1. Indien er geen sprake is van een getekende overeenkomst, aanvullende informatie die ons in staat stelt te bepalen hoe uw vordering tot stand is gekomen.
 3. Facturen, e-mailcorrespondentie, eventuele brieven.
 4. Voor zover bij u bekend, informatie over de financiële situatie van uw debiteur.
 5. Telefoonnummers (vast en mobiel), e-mailadres en alle andere beschikbare contactgegevens van uw debiteur.

Deze informatie kunu u eenvoudig bij ons aanleveren via info@justice.nl. U mag dit natuurlijk ook faxen of per post naar ons verzenden.
 

Stap 3: Buitengerechtelijke procedure

 • Justice neemt de door u aangeleverde vordering in behandeling en stuurt u een opdrachtbevestiging.
 • In deze opdrachtbevestiging treft u een link en inloggegevens aan, hiermee krijgt u 24/7 online inzicht in al uw dossiergegevens.
 • Justice stelt alles in het werk om uw vordering in het buitengerechtelijke traject voor u te incasseren.
   

Stap 4: Betaling

Volledige betaling

 • Uw debiteur gaat over tot volledige betaling van de hoofdsom en kosten. U ontvangt snel een overzicht van de door ons ontvangen bedragen. Zo ziet u de hoofdsom, incassokosten, BTW-posten en eventuele andere kosten. Bent u niet BTW-plichtig? Dan dient deze door uw debiteur betaald te worden.
 • Het factuurbedrag wordt dezelfde dag naar de door u opgegeven bankrekening overgemaakt. 
 • Het dossier wordt succesvol gesloten.

Gedeeltelijke betaling aan u of ons

 • Justice en u informeren elkaar over de ontvangen bedragen.
 • Heeft uw debiteur een gedeelte aan ons betaald? Dan boeken wij een tussentijdse afdracht over, onder verrekening van de tot dan gemaakte kosten en de BTW hierover.
 • Justice spant zich verder in om het resterende bedrag van de vordering geïncasseerd te krijgen.

Gerechtelijke procedure

Stap 1: Voorstel

 • Wij sturen u een voorstel om uw gerechtelijke procedure voor u te gaan volgen. Hoewel het No cure No pay principe hierop niet van toepassing is, zijn wij doorgaans in staat u een aantrekkelijk aanbod te doen dat u zekerheid biedt. Wist u al dat de competentiegrens voor de kantonrechter verhoogd is naar € 25.000? Lees meer over gerechtelijke procedures.
 • Wij spreken de gehele zaak met u door en geven u waar nodig of gevraagd advies.
 • U ontvangt van ons een voorschotnota voor de te maken kosten (griffierecht e.d.). Natuurlijk streven wij ernaar alle mogelijke kosten volledig op uw debiteur te verhalen.
   

Stap 2: Dagvaarding en Procedure rechtbank

 • De dagvaarding is een juridische samenvatting van de feiten, de vordering en waarom wij namens u menen recht te hebben op het gevorderde bedrag. Deze wordt vervolgens door de deurwaarder betekend, maar wat houdt dit in? 

  In Nederland is de gerechtsdeurwaarder de enige die een dagvaarding mag betekenen. Wij stellen de dagvaarding op en laten deze door de deurwaarder betekenen. Dit ‘betekenen’ houdt in: Het langsbrengen en afgeven van het exploot (de dagvaarding) aan de debiteur. Lukt het niet om deze persoonlijk af te geven? Dan kan de deurwaarder deze in een gesloten envelop achterlaten, bijvoorbeeld in de brievenbus.
 • Nadat de dagvaarding is betekend wordt de zaak aangebracht bij de rechtbank. Tijdens de procedure wordt u ‘eiser’ genoemd en uw debiteur ‘gedaagde’. De procedure verloopt overigens meestal schriftelijk, een ‘comparitie van partijen’ (fysieke zitting) kan door de rechter worden gelast, maar dit gebeurt zeker niet altijd.
 • In de dagvaarding heeft u als eiser gesteld waarop u recht heeft en waarom dit zo is. Uw debiteur, dan gedaagde, wordt in de gelegenheid gesteld dit in een verweer (conclusie van antwoord) te bestrijden. Dit moet altijd gebeuren voor de zittingsdatum zoals vermeld in de dagvaarding; hierop kan eventueel wel uitstel worden gevraagd. 
 • Justice wordt na dit moment door de Rechtbank geïnformeerd over de verdere stappen:
  1. Als uw debiteur (gedaagde) niet heeft gereageerd zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Dit betekent doorgaans dat uw vordering wordt toegewezen. Wel heeft de gedaagde partij dan nog vier weken de tijd om een verzetprocedure te starten die de zaak voortzet.Lees verder.
  2. Als de gedaagde verweer voert, mogelijk wij hier weer schriftelijk op reageren. De gedaagde partij kan ook kiezen een reconventie (tegeneis) in te stellen.
  3. Het kan voorkomen dat de rechter de betrokkenen zelf wil zien en spreken, vragen wil stellen en eventueel wil zien of het mogelijk is onderling te schikken. In een fysieke zitting, een zgn. comparitie van partijen. Zowel u als uw tegenpartij moeten hier aanwezig zijn. Doorgaans zal ook Justice, als uw gemachtigde, aanwezig zijn.
  4. Na afloop van de gerechtelijke procedure bepaalt de rechter zijn oordeel en stuurt deze toe in het vonnis. De uitslag communiceren wij direct, zowel aan u als aan gedaagde. Veroordeelt de rechter gedaagde tot een betaling? Dan krijgt deze de gelegenheid binnen een korte termijn vrijwillig aan de uitspraak te voldoen. Zodra Justice deze vordering op onze derdenrekening heeft ontvangen, is de gerechtelijke fase van de procedure afgerond.

Stap 3: Betaling

Volledige betaling

 • U ontvangt zo spoedig mogelijk een afrekening van ons. Daarin vindt u een overzicht van de door ons ontvangen bedragen. Hierop worden de gerechtelijke kosten en BTW verrekend; eventueel ook met een reeds voldane voorschotnota. Bent u niet BTW-plichtig? Dan dient gedaagde deze BTW te betalen.
 • Het factuurbedrag wordt nog dezelfde dag naar de door u opgegeven bankrekening overgemaakt.
 • Het dossier wordt gesloten.

Geen (volledige) betaling
Als uw debiteur door de rechter veroordeeld is tot betaling, maar hier nog steeds niet toe overgaat, geven wij de deurwaarder opdracht het vonnis tenuitvoer te leggen. Dit houdt in dat beslag gelegd kan worden op onroerende zaken, inboedel, banktegoeden, fiscale tegoeden of inkomen.

 • Betaalt uw debiteur via de deurwaarder? Dan wordt de zaak met u afgerekend op dezelfde wijze als u in voorgaand punt heeft kunnen lezen.
 • Het factuurbedrag wordt dezelfde dag naar de door u opgegeven bankrekening overgemaakt.
 • Het dossier wordt gesloten.
   

Stap 4: Bijzondere omstandigheden

 • Welke uitzonderingen bestaan er? Stel dat uw debiteur failliet gaat, schulden gesaneerd worden of de bedrijfsvoering staakt, dan kan het zijn dat er niets meer te incasseren valt. Ook een particulier kan failliet verklaard worden volgens de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Als één van deze situaties voorkomt zullen wij uw vordering indienen bij de curator (bedrijven) of bewindvoerder (particulieren) om zodoende vooraan te staan als er uitkering volgt. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte..
 • Is uw gedaagde partij geëmigreerd of vertrokken naar onbekende bestemming? Dan zijn wij genoodzaakt het dossier te sluiten en een eindafrekening op te maken. Wel geldt dat het gerechtelijk vonnis uitvoerbaar blijft, als de persoon in kwestie ooit nog opduikt. Overigens kunnen ook binnen andere EU landen en landen waarmee verdragen zijn gesloten vonnissen worden uitgevoerd.
 • Wij informeren u over andere omstandigheden die het onmogelijk zouden maken om de vordering te incasseren en trachten in overleg een oplossing te vinden.

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven